Политика по качеството

Отчитайки реалното състояние на обкръжаващата среда, ръководството и целият персонал на “ГласКо” ООД насочва вниманието си към обработката и търговията с висококачествени продукти (стъкла, огледала и стъклопакети) за строителството и мебелната промишленост и реализацията им под името “ГласКо”, които пълноценно да задоволяват потребностите на клиентите, да защитават техните интереси и интересите на заинтересованите от дейността на дружеството. Освен това ние знаем, че бъдещето и просперитетът ни зависи и се основава на доверието на нашите клиенти, което се стремим да заслужим.

Нашата мисия

Нашата мисия е да надминем очакванията на нашите клиенти с иновативни решения и висококачествени продукти за създаването на многообразен и красив свят от стъкло.
Това за нас означава да даваме повече стойност на нашите клиенти по отношение на услугите, високото качеството на продуктите, спазването на договорените срокове. Цялата наша енергия ние насочваме към това, нашите клиенти да получат желания от тях продукт с желаното от тях качество и договорен срок на справедлива пазарна цена.

Цели

Цялата ни дейност и резултатите от нея са насочени към постоянно информиране за потребителския интерес и стремеж за възможно най-пълното му задоволяване и постигането на основните ни цели:
1. Поддържане и развитие на система за управление на качеството, отговаряща на модел ISO 9001:2015 и възприетите принципи на международната организация по стандартизация;
2. Утвърждаване на Гласко като предпочитан и надежден доставчик;
3. Организационно развитие и утвърждаване на компанията като предпочитан работодател;
4. Внедряване на иновативни продукти/услуги и технологии;

Гаранция за изпълнение на нашите цели е ангажимента на Ръководството на фирма Гласко ООД за:

1. Спазване на нормативните изисквания и изискванията на ISO 9001
2. Поддържането и развитието на висока степен на удовлетвореност на клиентите на дружеството
3. Поощряване участието на всеки един човек за изпълнение на тази наша политика по качеството
4. Поддържане и развитие на висока степен на удовлетвореност на персонала на дружеството
5. Осигуряване на адекватни ресурси, съвременна техника и технологии за изпълнение на поставените цели
6. Постигане и поддържане на ефективно производство
7. Непрекъснато подобряване на условията на труд и предприемане на мерки за предотвратяване риска за живота и здравето и щети на имуществото
8. Непрекъснато поддържане, оценяване и подобряване на системата за управление на качество
Възлагам на Упълномощеният представител на ръководството да следи, управлява, отговаря и докладва за състоянието и развитието на системата за управление на качество.

Вярваме в силите и способностите на всички служители и специалисти на “ГласКо” ООД. Ценим приноса и поощряваме участието на всеки един човек за изпълнение на тази наша политика по качеството. Всички наши ресурси, знания, умения, опит и амбиции ни дават увереността, че можем заедно с успех да изпълняваме нашата мисия

Търсите уникални решения от стъкло