Нова инвестиция в Гласко ООД.

мар. 18, 2024Новини

Гласко ООД реализира инвестиция по проект „ Технологична модернизация в предприятието”- BG –RRP-3.004-0328-C-01. Целта на настоящата инвестиция е да повиши конкурентоспособността, производителността и експортния потенциал на Гласко ООД,чрез разширяване на производствения капацитет. Проектът попада в категория „Разширяване капацитета на съществуващ стопански обект“. Общата стойност на проекта е 1 459 440,35лв.,от които 700 000 лв.безвъзмездно финансиране.За постигането на посочената цел, в рамките на проекта ще бъдат придобити следните ДМА -Линия за кантиране на стъкло, линия за рязане на ниско емисийно и ламинирано стъкло и система за отделяне на твърдите частици от водата, използвана за охлаждане на инструментите на машините за механична обработка на стъкло за реализиране на следните дейности: дейности за подобряване на производствените процеси, увеличаване на производствения капацитет, повишена производителност, цифровизация на производствените процеси,ръст на приходите от износ, спрямо предходни периоди, ръст на нетните приходи от продажба спрямо претеглената им стойност за предишни периоди

Постигането на тези резултати ще осигури на Гласко ООД конкурентните предимства, които да гарантират бъдещото успешно развитие на фирмата на българските и международни пазари.

При реализация на заложените цели, Гласко ООД ще разгърне целия си потенциал по отношение на качеството на крайните продукти, срокове за изпълнение и коректни отношения с клиенти.Реализацията на предвидените дейности за подобряване на производствения процес ще доведе до придобиване на Вертикална линия за кантиране на стъкло, линия за рязане на ниско емисийно и ламинирано флоат стъкло и система за отделяне на твърдите частици от водата, използвана за охлаждане на инструментите на машините за механична обработка на стъкло, които ще оптимизират основните технологични процеси в обработката и производството на стъкло- рязане, кантиране, емайлиране, пробиване и фрезоване, закаляване, ламиниране, Heat Soak Test.

Цифровизираният принцип на работа на новите машини, ще доведе до увеличаване на производителността и елиминиране на възможността на човешки грешки при изпълнение и при обработката на стъкло.

От друга страна, въвеждането на параметри при подготовката ще позволи изпълнението на технологичните етапи да става по възможно най-ресурсно ефективния начин- максимално оползотворяване на стъклото, редуциране на брака.

Всичко това ще доведе до увеличаване на производствения капацитет, което ще позволи на Гласко ООД да поеме повече и по- сложни за изработка поръчки.

Очакваните положителни промени ще се отразят на приходите на фирмата, което ще спомогне за по- нататъшно увеличаване на инвестициите в разширяване на производствения капацитет, разгръщане на експортния потенциал, утвърждаване на настоящите пазарни позиции и възможности за навлизане на експортни пазари.