ОП „Развитие на човешките ресурси“

През годините фирма Гласко ООД е сключила договори по три проекта с Агенцията по заетостта:

„От образование към заетост“ – през 2012г.

От наетите пет стажанта след приключване на проекта, трима от тях продължават да работят във фирмата.

„Подкрепа за заетост“ – през 2014г.

„Нова възможност за младежка заетост“ – през 2015г.

В момента са назначени:

  • 1 стажант – машинен оператор по програма „Стажуване“
  • 1 обучаем – специалист качество по програма „Обучение по време на работа“
  • 1 обучаем – машинен оператор по програма „Обучение по време работа“
  • 1 обучаем – склададжия по програма „Обучение по време на работа“

Филмът е изготвен със съдействието на ОПРЧР и БНТ.

Търсите уникални решения от стъкло