ОП „Иновации и конкурентоспособност“

„ГЛАСКО“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.040-0777-C01/07.02.2020  „Подобряване на производствения капацитет в „ГЛАСКО“ ООД”, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е:

Подобряване на производственият капацитет, конкурентоспособността, жизнеспособността и експортният потенциал на „ГЛАСКО“ ООД чрез инвестиция в нови материални активи.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  • 1. Диверсификация на дейността на „ГЛАСКО“ ООД чрез внедряване на нова производствена високотехнологична и енергоспестяваща машина;
  • 2. Увеличаване на производителността чрез оптимизиране на производствените процеси;
  • 3. Увеличаване на средните генерирани приходи от износ чрез навлизане на нови пазарни сектори и сегменти;
  • 4. Увеличаване на нетните приходи от продажби чрез разширяване на продуктовата гама с нови уникални и иновативни продукти;
  • 5.Създаване на предпоставки за развитие на фирменият потенциал за високо конкурентно и ефективно производство в национален и международен мащаб;
  • 6.Създаване на нови уникални конкурентни предимства в условията на динамично развиваща се пазарна икономика чрез надграждане на производствените мощности;

Специфичните цели са формирани на база дългосрочно изследване на развитието на пазара, производствените обеми, реализирани от дружеството, както и от тенденциите в сектора. От една страна, новата закаляваща пещ ще позволи реализирането на нови дейности във фирмата и затваряне на производствения цикъл, което ще гарантира по-високото качество на продукцията и самостоятелността на фирмата. От друга страна ще допринесе за повишаване конкурентните предимства на фирмата в условията на динамично развиващата се пазарна среда, както в национален така и в международен аспект. Крайният резултат за фирмата ще е повишаване на ефективността на работа и конкурентно способността, постигане на устойчиво развитие, с което проектът допринася за постигане на основната цел на процедурата на ОПИК “Подобряване на производственият капацитет на малките и средни предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортният им потенциал”. Проектът е инвестиционен и неговата основна цел е закупуване и внедряване на ДМА за производство на нови продукти с висока добавена стойност. Проектът допринася за постигането на целите на Стратегията за интелигентна специализация (ИСИС), тъй като попада в един от идентифицираните като приоритени тематична области, тематична област 2 „Мехатроника и чисти технологии, по конкретно в чисти технологии с акцент върху спестяване и ефективно разпределение на енергия.

Очакваните резултати:

Закупуването на ново поколение закаляваща пещ за производство на висококачествено плоско закалено и топлоустойчичо стъкло, ще позволи на дружеството да доразвиване технологичното си оборудване и ще се създаде липсващите в предприятието предпоставки за стартиране производството на нови продукти с висока добавена стойност, ще се повиши производителността на компанията и ще се разшири цялата и дейност на национално и европейско ниво

Общият бюджет на проекта  възлиза на 2 191 000.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 999 096.00 лв. или 45,60 % от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––
Проект  BG16RFOP002-2.040-0777-C01/07.02.2020  „Подобряване на производствения капацитет в „ГЛАСКО“ ООД”,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГЛАСКО” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Търсите уникални решения от стъкло