„Гласко“ ООД успешно приключи проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

окт. 9, 2020Новини

eu-flag

„ГЛАСКО“ ООД в качеството си на бенефициент  по проект Подобряване на производствения капацитет в „ГЛАСКО“ ООД”, изпълняван във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ             BG16RFOP002-2.040-0777-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, организира публично събитие на 09.10.2020 г. от 15.00 часа в сградата на  „ГЛАСКО“ ООД  (гр.  Търговище , Индустриална зона).  На събитието беше представена информация за успешното приключване и закриване изпълнението на проекта. Разработеният и финансиран проект е изцяло инвестиционен, насочен към закупуване на нов материален актив. Във връзка с изпълнението на проекта е проведена процедура за избор на изпълнител, съгласно изискванията на УО и ПМС 160. Подписаният договор за доставка на 1 бр. Закаляващ  пещ  е изпълнен качествено и в срок. Постигнати са  всички планирани резултати.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014– 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Гласко” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.