„Гласко“ ООД представи информация за внедрените нови ДМА и нови продукти

окт. 10, 2020Новини

eu-flag

„ГЛАСКО“ ООД в качеството си на бенефициент  по проект Подобряване на производствения капацитет в „ГЛАСКО“ ООД”, изпълняван във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ   BG16RFOP002-2.040-0777-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, организира публично събитие на 10.10.2020 г. от 10.00 часа в сградата на  „ГЛАСКО“ ООД  (гр.  Търговище , Индустриална зона).  На събитието беше представена информация за внедрените нови ДМА и нови продукти с висока добавена стойност. В производството на стъклопакети все повече се търси предлагането на иновативни и енергоспестяващи стъкла. Благодарение на реализираната инвестиция по проекта, чрез закупуване на високо технологична закаляваща пещ дружеството ще обогати своята гама иновативни продукти имащи пряк принос за съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергията. Проектът пряко допринася за постигането на целите на Стратегията за интелигентна специализация (ИСИС), тъй като попада в една от идентифицираните като приоритени тематична области, тематична област 2 „Мехатроника и чисти технологии, по конкретно в чисти технологии с акцент върху спестяване и ефективно разпределение на енергия.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014– 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Гласко” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.